Storing?

Bel gratis 0800 – 1220

Privacy

Energie Service Friesland is werkzaam in de service en onderhoud en installatiebranche. Om diensten aan klanten, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.
Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Het doel van dit privacy beleid is om u, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Energie Service Friesland BV, De Werf 1, 8447 GD Heerenveen, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01066060 (hierna te noemen, “Energie Service Friesland”, “wij” of “ons”).

1. Welke gegevens verwerkt Energie Service Friesland van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens:

Bij het aangaan van een abonnement of aankoop:

 • Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: initialen, naam (initialen en/of voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en overige gegevens die door u worden verstrekt. Energie Service Friesland kent aan elke persoon tevens een relatienummer toe.

Voor nieuwsbrieven wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam) en emailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Energie Service Friesland wegens een bijzonder project, of bijdrage voor Energie Service Friesland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, en overige gegevens die door u worden verstrekt.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Energie Service Friesland wegens deelname aan een prijsvraag. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij webbezoek, afsluiten abonnement, en andere aanvragen via de website:

 • Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe u de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor u prettig is om kennis bij ons op te doen. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door uw cookievoorkeur te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
 • Als u gegevens invult bij aanvraag van een abonnement. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres en e-mailadres) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde abonnement.
 • Als u gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres en e-mailadres) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Bij contact met Energie Service Friesland:

 • Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw initialen en/of voornaam, achternaam en vraag.

2. Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van klanten en het verbeteren van de dienstverlening, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van nieuws en servicegerichte informatie om onze klanten, medewerkers en partners te informeren, te interesseren en te betrekken.
 • Het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.
 • Het effectueren van abonnementen of bestellingen.
 • Het verwerken van uw vraag, c.q. op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Energie Service Friesland
 • Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

3. Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de Energie Service Friesland opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels. Een voorbeeld hiervan is het uitbesteden van werkzaamheden aan een andere installateur.

4. Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Energie Service Friesland treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die u verstrekt aan Energie Service Friesland of plaatst op haar website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Indien persoonsgegevens onbevoegd worden ingezien is er sprake van een beveiligingsincident en kan eer sprake zijn van een datalek. Mogelijke incidenten kunt u melden op info@energieservice.nl. We handelen incidenten en datalekken af conform het hiervoor geformuleerde beleid.

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uitgangspunt is dat we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere organisatie is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). De bewaartermijn van uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Energie Service Friesland, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals van het contract met u, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met u.
 • Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.
 • Vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

Energie Service Friesland BV
De Werf 1
8447 GD Heerenveen,

of via e-mail op het volgende adres: info@energieservice.nl of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (0) 513 – 611300

U dient zich hierbij wel de identificeren door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Daarbij dient u het BSN en pasfoto door te strepen/ onleesbaar te maken. Na identificatie zal het kopie direct worden vernietigd. Uiterlijk binnen één maand zal Energie Service Friesland reageren op uw verzoek.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Stuur deze aan één van de hierboven genoemde adressen. U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw verzoek te sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

7. Wijziging privacy beleid
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit vaan weten regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Laatst gewijzigd: juli 2018.