Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Bedrijf: Energie Service Friesland B.V.:

Klant: degene die een koop  / huurovereenkomst  met het bedrijf heeft afgesloten.

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag voor het huren van een toestel heeft ingediend respectievelijk een huurovereenkomst ter zake een toestel is aangegaan, de huurder.

Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een toestel en/of randapparatuur die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren overeenkomstig de onderhoudscyclus.

Storing: een gebrek aan een toestel en/of randapparatuur waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.

Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding, mechanische afzuiging, koeling etc.

Pand:  waar zich het toestel bevind

ALGEMEEN:

 

Artikel 2: Installatie van het toestel

 1. Voor algemene voorwaarden met betrekking tot het installeren van een toestel verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarde van UNETO-VNI (AVIC en ALIB2007). Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Energie Service Friesland.
 1. De klant zorgt er voor dat het bedrijf tijdig kan beschikken over de voor het werkbenodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en verklaring geen asbest) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. Het bedrijf geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
 1. Wanneer er extra werkzaamheden nodig zijn, zijn de eventuele extra kosten daarvan voor uw rekening. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
 1. Meerkosten door gebreken in de bestaande installatie en niet genoemde bouwkundige zaken betaalt u zelf.

ALGEMEEN HUUROVEREENKOMST

Artikel 3: Betalingen

 1. De aan het bedrijf op grond van de huur verschuldigde bedragen worden maandelijks geïncasseerd via doorlopende SEPA incasso.

– Indien de klant niet akkoord gaat met doorlopende SEPA incasso ontvangt de klant maandelijks een factuur.

– Bij een stornering van een SEPA incasso ontvangt de klant een factuur.

 1. De eerste huurtermijn is verschuldigd met ingang van de dag waarop het toestel is geïnstalleerd; de laatste termijn is verschuldigd over de gehele maand waarin de huurovereenkomst eindigt.

– Alle niet onder de huurovereenkomst vallende werkzaamheden, materialen en onderdelen zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een SEPA machtiging of via een factuur.

 1. Een factuur dient door klant binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan.
 1. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten wordt door het bedrijf een aanmaning verzonden. Kosten die door het bedrijf worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn altijd voor

rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

 1. Indien betaling uitblijft, ondanks ingebrekestelling, is het bedrijf bevoegd haar verplichtingen op grond van de huurovereenkomst op te schorten.
 1. Het niet gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting.

Onder niet gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

 

Artikel 4: Onderhoud toestel. Schade

 1. Het onderhoud van het toestel geschiedt door of vanwege het bedrijf en voor rekening van het bedrijf op normale werkuren van maandag tot en met vrijdag, feestdagen daarvan uitgesloten.
 1. Het onderhoud en het verhelpen van storingen heeft uitsluitend betrekking op het door het bedrijf in huur verstrekte toestel en eventueel door het bedrijf meegeleverde en in huur verstrekte appendages.
 1. De huurder is verplicht:
 2. het toestel als een goed huisvader te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming daarvan
 3. het toestel tegen beschadiging en bevriezing te behoeden
 4. ingeval het toestel niet of niet behoorlijk functioneert, daarvan onmiddellijk kennis te geven aan het bedrijf
 5. het personeel van het bedrijf of met hen gelijk te stellen personen toegang te verlenen tot het pand, indien en voor zover dit nodig is, in verband met het verrichten van de werkzaamheden aan (onderdelen van) het toestel
 1. Alle schade aan het toestel, behalve die tengevolge van slijtage door normaal gebruik, is voor risico van de huurder en wordt door of vanwege het bedrijf voor rekening van de huurder hersteld. Onder schade wordt ook begrepen die, welke is ontstaan tengevolge van bijvoorbeeld blikseminslag, storm en bevriezing (bijvoorbeeld van zonnecollectoren en panelen), alsmede schade aan warmtepompen tengevolge van het disfunctioneren van een bron. De huurder dient het toestel zelf tegen voormelde en andere risico’s te verzekeren.

Artikel 5: Verwijderen, wijzigen, verplaatsen of heraansluiting van het toestel

 1. Het is de huurder niet toegestaan het toestel te (doen) verwijderen, verplaatsen of her aan te sluiten, dan wel aan het toestel wijzigingen aan te brengen en/of reparaties uit te voeren of te doen uitvoeren, anders dan door of vanwege het bedrijf.
 1. Het op verzoek van de huurder wijzigen, verwijderen, verplaatsen, herplaatsen respectievelijk heraansluiten van het toestel, geschiedt door of vanwege het bedrijf tijdens de normale werkuren. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de huurder. De installatiekosten hiervan komen voor rekening van de huurder.

 

 1. Indien het toestel ter beoordeling van het bedrijf technisch is afgeschreven wordt een vervangend toestel aangeboden. De installatiekosten hiervan komen voor rekening van de huurder.
 1. In geval van beëindiging van de huur van het toestel, zonder voortzetting van het gebruik door een opvolgende bewoner, zal het bedrijf het toestel verwijderen. De hieraan verbonden kosten, waaronder die van het transport, zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 6: Waarborging eigendom toestel

 1. Het toestel blijft eigendom van het bedrijf.
 1. De huurder is verplicht het bedrijf gelegenheid te geven het toestel uit het pand te verwijderen, indien en voor zover dit in verband met de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is.
 1. Indien de huurder van het toestel geen eigenaar is van het pand waarin het toestel zich bevindt, wordt hij geacht toestemming van de eigenaar te hebben voor het plaatsen, hebben, onderhoud en wegnemen van het toestel.

Artikel 7: Duur en beëindiging van de huurovereenkomst

 1. De huurder verbindt zich voor de duur van tenminste 72 achtereenvolgende maanden de overeengekomen huurprijs te betalen. Indien de huur niet tenminste 1 maand voor het verstrijken van deze termijn door één van de partijen schriftelijk is opgezegd, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Kosten die gemaakt worden voor het verwijderen van het toestel zijn voor rekening van de huurder.

De overeenkomst kan op verzoek van de klant worden opgezegd in geval van verhuizing of overlijden en beëindigd met een opzegtermijn van een maand, indien de minimale huurperiode nog niet is verstreken. Het bedrijf zal het toestel verwijderen en de resterende huurtermijnen en alle overige kosten in verband met de tussentijdse beëindiging en de verwijdering van het toestel bij de klant in rekening brengen.

 1. In geval van verhuizing is de huurder verplicht zich ervoor in te spannen, dat de opvolgende bewoner van het pand zich in zijn plaats als huurder zal stellen. (de huurovereenkomst zal overnemen)
 1. In geval de huurder het pand, waarin het toestel zich bevindt, verkoopt,is hij verplicht om vóór het sluiten van de koop aan de koper mee te delen, dat het toestel door hem van het bedrijf wordt gehuurd. Indien de huurder aan deze mededelingsplicht niet voldoet verbeurt hij aan het bedrijf een onmiddellijk opeisbare boete, groot 2.500 euro. Op de huurder rust de bewijslast van de nakoming van zijn mededelingsplicht.
 1. De huurder is tevens verplicht het bedrijf schriftelijk en tijdig van de voorgenomen verhuizing in kennis te stellen.
 1. Indien een opvolgende bewoner van een pand, waarin reeds onder een vorige bewoner een toestel, als bedoeld in deze algemene voorwaarden, is aangebracht, het gebruik van het toestel wenst voort te zetten, wordt de overeenkomst tot huur van het toestel met de opvolgende bewoner voor onbepaalde tijd aangegaan en is het bepaalde in het eerste lid omtrent opzegging van overeenkomstige toepassing.
 1. Wanneer de huurder, na ingebrekestelling, in gebreke blijft met de betaling van de huur of anderszins het gestelde in deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft het bedrijf het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval is het bedrijf bevoegd het toestel voor rekening van de huurder te verwijderen en is de huurder verplicht tot vergoeding van de door het bedrijf tengevolge van deze wijze van beëindiging van de huurovereenkomst geleden schade.

 

Artikel 8 – Tarieven / Wijzigingen

 1. De huurprijs kan jaarlijks worden verhoogd. In beginsel zal het tarief worden aangepast aan de indexering van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS van het voorafgaande jaar.
 1. De prijsverhogingen, evenals de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, zullen worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving op de website www.energieservice.nl.
 1. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande huurovereenkomsten. Indien een klant een wezenlijke wijziging niet wenst te accepteren is hij bevoegd de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van 1 maand. Behoudens huur overeenkomstig artikel 7, lid 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVULLING KOOPOVEREENKOMST

Artikel 9: Betaling en kosten

 1. Betaling van de koopprijs dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 1. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Kosten die door het bedrijf worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn altijd voor rekening van de klant.

 

Artikel 10: Algemeen

De door de overheid en de energiebedrijven eventueel ter beschikking gestelde subsidies moeten na het plaatsen van het toestel door uzelf worden aangevraagd.

 

Artikel 11: Garantie

Garantie op het toestel is volgens de garantiebepalingen van de fabrikant. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van andere oorzaken dan ondeugdelijk materiaal, fabricage- of installatiefouten.

 

ALGEMEEN

 

Artikel 12: Schade en Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het bedrijf voor enige schade aan personen en/of goederen is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 1. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, lekkage in leidingen of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
 1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren.

 

 1. De klant vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

 

Artikel 13: Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 juli 2016. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

Artikel 14: Privacy en gegevensbescherming

Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan de afdeling verkoop.