Algemene Voorwaarden Serviceabonnement Energie Service Friesland

Artikel 1  – Definities
Bedrijf: Energie Service Friesland B.V.

Klant: degene die een abonnement met het bedrijf heeft afgesloten.

Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een toestel en/of randapparatuur die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren overeenkomstig de onderhoudscyclus en volgens de bij het serviceabonnement behorende productomschrijving.

Randapparatuur: onderdelen buiten de ommanteling van het toestel, o.a.: expansievat, overstortventiel, vulkraan, gaskraan, inlaatcombinatie.

Serviceabonnement: de overeenkomst tussen de klant en het bedrijf die het bedrijf verplicht tot het verrichten van onderhoud en/of het oplossen van storingen tijdens de contractperiode.

Storing: een gebrek aan een toestel en/of randapparatuur waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.

Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding, mechanische afzuiging, koeling etc.

Toestelonderdelen: alle onderdelen binnen de ommanteling van het toestel.

Artikel 2 – Acceptatie van toestellen

 1. Het toestel, de randapparatuur, inclusief de radiatoren en leidingen dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en dienen ten tijde van het aangaan van het serviceabonnement goed te functioneren, dit ter beoordeling van het bedrijf. Mocht een toestel hier niet aan voldoen dan wordt het toestel op kosten van de klant gerepareerd / schoongemaakt.
 2. Als ten gevolge van een storing een serviceabonnement wordt afgesloten zal eerst de storing voor rekening van de klant worden gerepareerd.
 3. Het toestel en de randapparatuur moeten voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het toestel moet zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010 en NEN 1078.
 4. Het toestel mag geen asbest bevatten.
 5. De bereikbaarheid van het toestel en de installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn.

Artikel 3 – Betalingen

 1. De aan het bedrijf op grond van een serviceabonnement verschuldigde bedragen worden maandelijks geïncasseerd via doorlopende SEPA incasso.
  – Indien de klant niet akkoord gaat met doorlopende SEPA incasso ontvangt de klant maandelijks een factuur.
  – Bij een stornering van een SEPA incasso ontvangt de klant een factuur.
 2. Alle niet onder het serviceabonnement vallende werkzaamheden, materialen en onderdelen zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een SEPA machtiging of via een factuur.
 3. Een factuur dient door klant binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten wordt door het bedrijf een aanmaning verzonden. Kosten die door het bedrijf worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn altijd voor rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien betaling uitblijft, ondanks ingebrekestelling, is het bedrijf bevoegd haar verplichtingen op grond van het serviceabonnement op te schorten.
 6. Op door het bedrijf geleverde materialen en onderdelen wordt de van toepassing zijnde fabrieksgarantie gegeven. Het bedrijf heeft het recht om de aan het inroepen van de fabrieksgarantie verbonden kosten aan de klant in rekening te brengen.
 7. Het niet gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

Artikel 4 – Tarieven / Wijzigingen

 1. De abonnementsprijs kan jaarlijks worden verhoogd. In beginsel zal het tarief worden aangepast aan de indexering van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS van het voorafgaande jaar.
 2. De prijsverhogingen, evenals de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, zullen worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving op de website www.energieservice.nl.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande abonnementen. Indien een klant een wezenlijke wijziging niet wenst te accepteren is hij bevoegd het serviceabonnement tussentijds te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5 – Serviceabonnement

 1. Alle soorten serviceabonnementen zijn te vinden op onze website: www.energieservice.nl.
 2. Bij alle serviceabonnementen is uurloon, voorrijkosten, de 24-uursstoringsdienst en onderhoud inbegrepen.
 3. Onderhoud vindt één keer per 18 maanden plaats.

Specificaties:

 1. ESF Totaal abonnement: Het ESF Totaal abonnement kan alleen worden afgesloten indien het toestel jonger is dan 5 jaar. Indien blijkt dat het toestel niet aan de voorwaarden van een ESF Totaal abonnement voldoet, worden deze abonnementen met terugwerkende kracht in een ESF Budget of ESF Plus abonnement omgezet.
 2. Zodra een toestel in een ESF Totaal abonnement de leeftijd van twaalf jaar bereikt, wordt het automatisch omgezet in een ESF Plus abonnement.

Artikel 6 – Duur en beëindiging van het serviceabonnement

 1. Een serviceabonnement heeft een eerste looptijd van 18 maanden. Het serviceabonnement kan in deze periode alleen worden beëindigd in geval van verhuizing of overlijden van de klant (of het in artikel 4-3 omschreven geval.) Na deze periode wordt het een serviceabonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Als een serviceabonnement telefonisch, via internet of schriftelijk is aangemeld, heeft de klant tot 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij er in deze periode een storing is opgelost of onderhoud aan het toestel is gedaan.
 3. Als een serviceabonnement vóór de minimale looptijd wordt opgezegd, zal het serviceabonnement beëindigd worden aan het eind van de 18 maanden periode.
 4. Het bedrijf en de klant hebben altijd de bevoegdheid om het serviceabonnement tussentijds te beëindigen als er sprake is van wanprestatie van het bedrijf of van de klant.

Artikel 7 – Onderhoud en storingen

 1. Het bedrijf is ingeval van storingen 24 uur per dag bereikbaar.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden onderhoudsbeurten verricht op normale werkuren van maandag tot en met vrijdag, feestdagen daarvan uitgesloten.
 3. Het serviceabonnement geeft recht op één onderhoudsbeurt per 18 maanden voor elk toestel waarvoor een serviceabonnement is afgesloten. Indien tijdens het servicebezoek andere, niet onder het abonnement vallende, werkzaamheden worden verricht, geschiedt dit tegen het geldende uurtarief. Indien tijdens het servicebezoek onderhoud en/of storingen worden verholpen aan niet onder het abonnement vallende toestellen, geschiedt dit tegen het geldende uurtarief.

Artikel 8 – Uitsluitingen / Werkzaamheden die niet onder het serviceabonnement vallen

 1. De volgende werkzaamheden zijn in ieder geval uitgesloten van het serviceabonnement en zijn dus niet kosteloos:
  – reparaties aan gas-, water-, cv en afvoerleidingen, luchtleidingen, afzuigkanalen en/of roosters, rookgaskanalen, radiatoren en/of kranen;
  – het inwendig reinigen/ontkalken van leidingsystemen en/of warmtewisselaars en weersafhankelijke of andere afwijkende regelsystemen en (klok)thermostaten.
 2. In behandeling genomen storingen worden in rekening gebracht indien die het gevolg zijn van:
  – onoordeelkundig gebruik of behandeling van het toestel;
  – door de klant of derden toegebrachte schade aan het toestel;
  – door het bedrijf geadviseerde, doch door de klant geweigerde reparaties en/of vervanging van onderdelen;
  – bevriezing, blikseminslag en het niet tijdig bijvullen van het toestel en/of cv-installatie;
  – het niet aanwezig zijn van de juiste elektrische spanning of gasdruk op het toestel;
  – zelfwerkzaamheden aan de installatie of het toestel.
 3. Ook de onderstaande werkzaamheden zijn niet kosteloos:
  – het aansteken van een gastoestel, dat niet ten gevolge van een storing is uitgegaan;
  – het verhelpen van lekkages aan of vervangen van zonnecollectoren bij zonneboilersystemen;
  – het tevergeefs voorrijden ten gevolge van het niet aanwezig zijn van de klant op het afgesproken tijdstip.
 4. Bij een ESF Totaal abonnement op luchtverwarmers en/of wtw-units wordt tijdens een onderhoudsbeurt eenmaal per 18 maanden de luchtfilters kosteloos vervangen.

Artikel 9 – Garantie, Schade en Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het bedrijf voor enige schade aan personen en/of goederen is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 2. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, lekkage in leidingen of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
 3. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren.
 4. De klant vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

Artikel 10 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 13 november 2017. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

Start typing and press Enter to search